Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

Vnitřní řád ZO MSKS 30301 BOSIVLK
S platností od 1.1.2011

 

 

1. Organizační struktura a oblast činnosti a odpovědnosti funkcionářů ZO


Orgány ZO: Výroční členská schůze (dále jen VČS); Členská schůze (dále jen ČS); výbor; revizní komise

Předseda: Petr Jílek - statutární zástupce

Výcvikář: Zdeněk Jílek - koordinace výcvikové činnosti

Hospodář: Jana Smržová - příprava brigádnické činnosti, hospodaření ZO

Revizor: Lenka Jílková - kontrola činnosti ZO; pokladník ZO

2. Stanovy ZO MSKS 30301 BOSIVLK

Nedílnou součástí tohoto Vnitřního řádu jsou stanovy ZO MSKS schválené na 8. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu dne 21. června 2009 a Provozní řád cvičiště.

3. Členství v ZO MSKS 30301 KK BOSIVLK

a) členem ZO MSKS 30301 KK BOSIVLK se může stát občan České republiky, či cizí státní příslušník, pokud souhlasí s posláním, úkoly a činností ZO
b) nezletilí občané se mohou stát členy pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce
c) minimální věková hranice je 15 let
d) za zásluhy o činnost ZO či kynologii může VČS udělit čestné členství
e) členství individuelní - kmenový člen - člen zakládající, či člen, který se významě podílí na rozvoji ZO KK BOSIVLK, nebo je členem déle než 10 let
f) členství individuelní - čestný člen - člen kterému VČS udělila čestné členství. Má všechna práva kmenových členů.
g) členství individuelní - hostování - člen MSKS využívající vybavení ZO a podílející se na rozvoji ZO
h) členství individuelní - člen ZO - člen podílející se na činnosti, využívající cvičiště, člen MSKS
ch) členství individuelní - příznivec; čekatel na členství; kurzista - občan využívající cvičiště za úhradu
i) ukončení členství - písemným prohlášením, vyloučením, úmrtím

4. Přijetí za člena ZO

O členství v ZO KK 30301 BOSIVLK je možno požádat po uplynutí zkušební doby 6 měsíců a zaplacení členských příspěvků. O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností členská schůze

5. Hostování v ZO, individuelní výcvik za úhradu

Na základě písemné žádosti člena MSKS rozhoduje výbor s konečnou platností o hostování v ZO.
Cvičiště lze využít k individuelnímu výcviku dle aktuálního ceníku.

6. kurzisté; příznivci a čekatelé na členství

Čekatelé na členství, dále jen čekatelé; kurzisté (účastníci výcvikových kurzů) a příznivci; jsou nově příchozí občané, kteří nejsou členy MSKS. Čekatelé se zúčastňují výcviku v plném rozsahu. Kurzisté pouze po dobu výcvikového kurzu. Příznivci (občané, kteří nemají, nebo nemohou vlastnit psa a chtějí se podílet na činnosti ZO KK BOSIVLK) dle možností. Nejsou právoplatnými členy.
Čekatelé mají povinnosti členů ZO. Nemají volební právo. Kurzisté smějí využívat cvičiště ZO pouze po dobu konání kurzu.

7. Členské příspěvky a platby ZO 30301 BOSIVLK

Výši řádných a mimořádných příspěvků stanovuje VČS.
Kmenový člen; čestný člen - 100Kč/rok
Člen ZO - 3.000Kč/rok
Čekatel - 1.500Kč/zkušební doba
Kurzisté - dle aktuelního kurzu
Příznivci - 500Kč/rok

8. Práva členů

Práva členů ZO jsou dána stanovami. ZO MSKS. ZO hradí členům náklady na získání kvalifikace figuranta, výcvikáře, rozhodčího.
Práva kmenových členů jsou dána Provozním řádem cvičiště BOSIVLK.

9. Povinnosti členů

Povinnosti členů jsou dány stanovami ZO MSKS. Členové, čekatelé, kurzisté a příznivci se musí při výcviku řídit Provozním řádem a pokyny výcvikáře nebo člena pověřeného vedením výcviku. Člen ZO s kvalifikací figuranta, provádí výcvik v součinnosti s výcvikářem a je k dispozici na akcích ZO. Výcvikovou činnost provádějí členové ZO dobrovolně a bez nároku na honorář. O placených činnostech rozhoduje VČS. Členové jsou povinni včas a řádně informovat o změnách adresy, tel. čísla, e-mailu atd. Pokud člen, čekatel, kurzista a příznivec vědomě porušuje Provozní řád cvičiště, je povinen uhradit pokutu stanovenou výborem ZO.

10. Brigády

Brigádou se rozumí jakákoliv nevýcviková činnost, kterou konají členové, čekatelé a příznivci ve prospěch ZO.

11. Povinnosti hospodáře

Hospodář v součinnosti s výcvikářem připravuje a organizuje brigády, výcvikové a chovatelské akce. Eviduje a udržuje hmotný majetek ZO.

12. Povinnosti výcvikáře

Výcvikář vede a organizuje výcvikovou činnost v souladu s Provozním řádem. Zajišťuje výcvikové a chovatelské akce, organizuje a eviduje účast členů na akcích, výstavách a svodech.

13. Povinnosti pokladníka

Eviduje finanční prostředky ZO, provádí úhradu všech poplatků k zajištění činnosti ZO. Předkládá VČS k projednání a schválení plán a výsledky finančního hospodaření ZO a zprávu o stavu finančních prostředků.

14. Povinnosti revizní komise

RK provádí čtvrtletně revizi činnosti, hospodaření a finančního hospodaření ZO. Předkládá VČS k projednání a schválení zprávu o činnosti včetně výsledků inventury.

15. Způsob informování členů, čekatelů, kurzistů a příznivců

O akcích ZO jsou členové, čekatelé, kurzisté a příznivci informováni na vývěsce na cvičišti a na stránkách www.bosivlk.estranky.cz. Členové a čekatelé také formou e-mailu a SMS. Případně písemně poštou.

16. Odměny

ZO uděluje odměny členům formou věcných darů. Na ČS při dožití životního jubilea (30,40,50,60,65,70,75,80,81…let věku) nebo za mimořádné zásluhy o rozvoj ZO.

17. Vyloučení člena

a) vyloučení za hrubé a opakované porušení stanov MSKS
b) vyloučení za porušení Zákona na ochranu zvířat
c) vyloučení za pasivitu
d) vyloučením za neplacení členských příspěvků
Na návrh výboru ZO může VČS vyloučit člena za výše uvedené prohřešky. Pasivitou se rozumí: nezájem o dění v ZO, neomluvená neúčast na výcviku či schůzích a akcích. Tento nezájem musí trvat min. tři měsíce po sobě jdoucích. Člen, který byl navržen na vyloučení, musí být o tomto záměru informován 14 dnů předem. Vyloučit člena může pouze VČS většinou.

18. Symbol organizace

Symbolem organizace je logo, vlajka a stejnokroj. Logo je uvedeno v příloze řádu. Vlajka je v klubovně ZO a je vyvěšována při akcích ZO KK BOSIVLK.
Stejnokroj je černé triko opatřené logem na pravém rukávu, černá čepice s nápisem BOSIVLK.

19. Závěrečné ustanovení

Jako příloha a nedílná součást tohoto řádu je Provozní řád cvičiště ZO MSKS 30301 BOSIVLK. Případné změny Vnitřního řádu přísluší pouze VČS.

 

 

                                                                                                                     Projednáno a schváleno na VČS